กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารีชั้นม.1

ณ ค่ายเสือป่าแคมป์ 1

วันที่ 12 -14 กุมภาพันธ์ คณธลูกเสือเนตรนารีและผู้กำกับโรงเรียนมวกเหล็กวิทยา รว่มกันเข้าค่ายพักแรม จำนวน 3 วัน สองคืน โดยมีกิจกรรม วิชาพิเศษ เพื่อฝึก วินัย ทักษะการใช้ชีวิต ความสามัคคีให้กับนักเรียน

1
2
3
4
5
6
7
8
9
ครูเกริกชัย มาสม