กิจกรรมลูกเสือเนตรนารีชั้นม.2-3

ณ โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา

วันที่ 12 -13 กุมภาพันธ์ คณะลูกเสือเนตรนารีชั้น ม.2 และ 3 และผู้กำกับโรงเรียนมวกเหล็กวิทยา รว่มกันทำกิจกรรมลูกเสือโดยไม่ค้างแรม

1
2
3
4
5
6
7
8
9
ครูเกริกชัย มาสม