อบรมโรงเรียนคุณธรรม

ท่านผู้อำนวยการมาโนช รวยลาภ ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนมวกเหล็กวิทยา เข้ารับการอบรม โครงการ การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องโสตฯ โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา

1
2
3
4
5
6
7
8
9
ครูเกริกชัย มาสม