พิธีมอบใบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ

30 มีนาคม 2558

ท่านผู้อำนวยการ มาโนช รวยลาภ เป็นประธานในพิธี พิธีมอบใบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีท่านรองผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนมวกเหล็กวิทยาเข้าร่วม ดำเนินกิจกรรมโดยคณะกรรมการนักเรียน

1
2
3
4
5
6
7
8
9
ครูเกริกชัย มาสม