อบรมการสอนภาษาอังกฤษ

14 พฤษภาคม 2558

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยาได้รับความรู่วมมือจาก มหาวิทยาลัยเอเชียแปซิฟิก (Asia-Pacific International University) ได้ส่งคณะวิทยากรอบรม การสอนภาษาอังกฤษโดยครูไทย ให้กับคณะครูโรงเรียนมวกเหล็กวิทยา ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2558

1
2
3
4
5
6
7
8
9
ครูเกริกชัย มาสม