อบรมภาษาอังกฤษสำหรับeis program

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศโรงเรียนมวกเหล็กวิทยา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเอเชียแปซิฟิก จัดการอบรมภาษาอังกฤษ เพื่อ นักเรรียนที่เรียนโปรแกรม eis ได้แก่นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 และ 4/5 ใน วันที่ 4 - 6 ตุลาคม 2558 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา

1
2
3
4
5
6
7
8
9
ครูธเนศ