สามัคคี    มีวินัย    ใฝ่ศึกษา

บูชาคุณธรรม    นำชุมชน

 

ปรัชญา

ธมฺมจารี สุขํ เสติ
ความหมาย : ผู้ประพฤติธรรมย่อมเป็นสุข

 

อัตลักษณ์ของโรงเรียน

"สุภาพชน คน ม.ว."

 

คุณลักษณะของ สุภาพชน คน ม.ว.

นักเรียนโรงเรียนมวกเหล็กวิทยาเป็นผู้มีความสุภาพทางกาย วาจา ใจ

 

เอกลักษณ์ของโรงเรียน

"แต่งคาวบอย"